Skip to main content

Deployment maszyny z funkcją Auto-Shutdown za pomocą szablonu arm

· 3 min read
Piotr Rogala

Szablony ARM mają nam pomać w pracy dlatego kiedy testuję wiele szablonów zdarza mi się, że zapominam o resource'ach, które utworzyłem w Azure co powoduje, że marnuję pieniądzę na subskrypcji. Powodem są zazwyczaj późne godziny pracy i przemęczenie, a później te z deploy'owane wirtualki działają przez parę dni nic nie robiąc. Dlatego postanowiłem sobie pomóc i do każego deploy'mentu dodaję wpis który wyłączy wirtualkę o jakiejś godzinie. Poniższy przykład zaprezentuje deplyment Windows'a 2016 z manage disk'iem i "Microsoft.DevTestLab/schedules".

W poprzendich moich postach możesz przeczytać jak zalogować się do Azure za pomocą PowerShell i CLI oraz jak używać do deploymentów Visual Studio Code i Visual Studio.

Przydatne linki:

Źródła:

Kod:

Szablon jest bezobsługowy dlatego wystarczy wywołać go komendą:

New-AzureRMResourceGroupDeployment -ResourceGroupName XXX -TemplateURI "https://raw.githubusercontent.com/RogalaPiotr/JustCloudPublic/master/simple-vm-shutdown-on-time/azuredeploy.json" -adminUsername XXX -adminPassword XXX -vmName XXX

Poniżej mamy zaprezentowaną sekcję parameters. W niej możemy zdefiniować nazwę VM'ki jaka ma powstać oraz nazwę użytkownika i hasło. Aby ułatwić sobię pracę to dla DNS'u wykorzystałem funkcję unicqueString, aby generować sobię unikatową nazwę dla powstającego serwera.

  "parameters": {
"adminUsername": {
"type": "string",
"metadata": {
"description": "Username for the Virtual Machine."
}
},
"adminPassword": {
"type": "securestring",
"metadata": {
"description": "Password for the Virtual Machine."
}
},
"dnsLabelPrefix": {
"type": "string",
"defaultValue": "[concat('x', uniqueString(resourceGroup().id))]",
"metadata": {
"description": "Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine."
}
},
"vmName": {
"type": "string",
"metadata": {
"description": "Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine."
}
}
}

Sekcja variables. W tej sekcji zefiniowane zostały wszystkie istotne wartości dla deploy'mentu. Wielkość maszyny, wersje Windows'a, adresacje itp. możesz modyfikować tutaj.

  "variables": {
"windowsOSVersion": "2016-Datacenter",
"vmsize": "Standard_A1",
"publicIPAddressName": "[concat(parameters('vmName'), '-pip')]",
"virtualNetworkName": "[concat(parameters('vmName'), '-vnet')]",
"nicName": "[concat(parameters('vmName'), '-nic')]",
"subnetName": "[concat(parameters('vmName'), '-subnet')]",
"diskname": "[concat(parameters('vmName'), '-disk')]",
"addressPrefix": "10.0.0.0/16",
"subnetPrefix": "10.0.0.0/24",
"subnetRef": "[resourceId('Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets', variables('virtualNetworkName'), variables('subnetName'))]"
}

Najważniejsza sekcja odpowidająca za wyłączenie maszyny to "type":"Microsoft.DevTestLab/schedules" w niej definiujemy strefę czasową według której powinien być wyłączony serwer oraz godzinę.

Link do wszystkich stref znajdziesz na górze posta.

    {
"apiVersion": "2016-05-15",
"type": "Microsoft.DevTestLab/schedules",
"name": "[concat('shutdown-computevm-', parameters('vmName'))]",
"location": "[resourceGroup().location]",
"dependsOn": [
"[resourceId('Microsoft.Compute/virtualMachines/', parameters('vmName'))]"
],
"properties": {
"status":"Enabled",
"timeZoneId":"W. Europe Standard Time",
"taskType":"ComputeVmShutdownTask",
"notificationSettings":{
"status":"Disabled",
"timeInMinutes":35
},
"targetResourceId":"[resourceId('Microsoft.Compute/virtualMachines', parameters('vmName'))]",
"dailyRecurrence":{
"time":"1800"
}
}
}

Efekt widoczny w portalu:

Mam nadzięję, że się przyda :)