Skip to main content

Jak wdrożyć Azure Pipelines agenta? (How to deploy Azure Pipelines agent?)

· 6 min read
Piotr Rogala

Azure DevOps pozwala na wdrażanie rozwiązań za pośrednictwem agentów tak zwanych "Microsoft-hosted" przez 1800 minut (30 godzin) na miesiąc. W momencie przekroczenia tego czasu nie możemy wykonywać deployment'ów. Jedyna opcja to dokupić unlimited access do agenta za $40 na miesiąc minuty albo korzystać ze swojego serwera, laptopa po zainstalowaniu agenta - ta opcja wdrażania zwana jest w dokumentacji "Self-Hosted". Dodam tylko, że wykorzystywanie własnego laptopa do wdrażania nie jest rozwiązaniem produkcyjnym 🙃.

Pricing page Azure DevOps: https://azure.microsoft.com/pricing/details/devops/azure-devops-services/?WT.mc_id=AZ-MVP-5002690

Bardzo często słyszę pytanie, a po co mi własny serwer do wdrażania?

Klasyczna odpowiedź: to zależy... Robiąc prace dyplomową na uczelnie albo projekt PoC dla znajomego, możecie wybrać opcje postawienia agenta na swoim laptopie. Jeśli pracujecie w grupie paru osób najlepiej byłoby skorzystać z własnego serwera. Jeśli jesteście firmą i dostarczacie rozwiązania to napewno powinniście rozważyć własny serwer lub dokupienie "Microsoft-hosted" za $40 - jeśli czas wdrażania przekracza 1800 minut na miesiąc. Ale jest jeszcze jedna sytuacja kiedy wybierzecie własny serwer z agentami. Wiele firm korzysta z prywatnych kontrolowanych wewnętrznych sieci z ograniczonym dostępem z zewnątrz. Wdrożenie własnego serwera w waszej sieci pozwoli wam na łatwą komunikacje z wdrożonymi rozwiązaniami na platformie Microsoft Azure, ale zwiększycie też bezpieczeństwo procesowanych danych. Pamiętajmy że agent "Microsoft-hosted" to agent "publiczny" odizolowany od waszej sieci. "Self-Hosted" może zostać wdrożony tak samo jako agent odizolowany, ale też możecie go połączyć lub wdrożyć we własnej sieci.

Poniżej odsyłam was do dokumentacji gdzie możecie szczegółowo dowiedzieć się co Microsoft oferuje w kwestii Azure Pipelines agent.

MS Docs - Azure Pipelines agents

Communication to deploy to target servers

Przechodzimy zatem do wdrożenia własnego serwera z agentem.

Przygotowałem ilustracje związaną z całym projektem dla wdrożenia Azure Pipelines agent w oparciu o ten post oraz potrzebne materiały do jego wdrożenia.

steps

 1. Linki - za pomocą tych linków macie dostęp do mojego przykładowego wdrożenia

Build Status

 1. Scripts

  1. Parametry

   1. azuredeploy.param.json - te parametry możesz przerobi lub zmienić tak, aby odpowiadały temu co zostanie wdrożone. Ważne - te dane testów są nadpisywane podczas deployment'u - sprawdź to w pliku: vm-azure-devops-self-hosted-agents-ci.yml "overrideParameters".

    1. Opis zmiennych
     1. adminUsername [User name]
     2. adminPassword [Password for user]
     3. dnsLabelPrefix (default set: generated based on ResourceGroup.Id) [Public DNS for connection RDP]
     4. vmName [VM Name for resource]
     5. AccessIPNSG [IP will be added to NSG rule for RDP access]
     6. tag [default set: "Project: AzureDevOpsAgent"]
     7. DiskForVM [StorageAccount or Managed - choose disk for deployment VM]
     "parameters": {
     "adminUsername": {
     "value": "test-user"
     },
     "adminPassword": {
     "value": "[email protected]"
     },
     "vmName": {
     "value": "ado-agents"
     },
     "AccessIPNSG": {
     "value": "192.168.1.1"
     },
     "tag": {
     "value": "AzureDevOpsAgent"
     },
     "DiskForVM": {
     "value": "StorageAccount"
     }
     }
   2. createresourcegroup-adoagent.param.json - parametry definiują resource groupę.

    "parameters": {
    "ResourceGroupLocation": {
    "value": "westeurope"
    },
    "ResourceGroupName": {
    "value": "vm-azure-devops-self-hosted-agents"
    },
    "tag": {
    "value": {
    "key1": "Project",
    "value1": "AzureDevOpsAgent"
    }
    }
    }
   3. script-post-configuration.ps1 - skrypt odpowiada za instalację agenta oraz przygotowanie potrzebnych paczek. Jeśli potrzebujesz doinstalować dodatkowe paczki dadaj je w sekcji: # Install Packages - najprościej jest skorzystać z paczek choco: https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list

    1. Opis zmiennych

     1. urlProjectADO [URL for your ADO project]
     2. auth (default set: PAT) [Authentication method for your ADO]
     3. token [Security token for your ADO]
     4. pool (default set: default) [Pool name for agent in ADO]
     5. agentname [default is same as VM name]
     6. numberagents [default is 1 - you can deploy from 1 to 20 agent on one server]
     7. instalAddtionalPackages [default is $true and is installing all what is needed for simple deployment to Azure - if you need .NET etc. please add manually]
     param(
     [Parameter(Mandatory = $true)][string] $urlProjectADO,
     [Parameter(Mandatory = $false)][string] $auth = "pat",
     [Parameter(Mandatory = $true)][string] $token,
     [Parameter(Mandatory = $false)][string] $pool,
     [Parameter(Mandatory = $false)][string] $agentname,
     [Parameter(Mandatory = $false)][ValidateRange(1, 20)][int] $numberagents = 1,
     [Parameter(Mandatory = $false)][bool] $instalAddtionalPackages = $true
     )
     begin {
     }
     process {
     try {
     if (!(Test-Path "c:\temp")) { $null = mkdir "c:\temp" }
     $log | % {
     # Install Additional Packages
     if ($instalAddtionalPackages) {
     try {

     # Install Packages
     [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
     Install-PackageProvider -Name "Nuget" -Force
     # FIX: WARNING: Not setting tab completion: Profile file does not exist at 'C:\Users\USER\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShellISE_profile.ps1'.
     if (!(Test-Path -Path $PROFILE)) {
     New-Item -ItemType File -Path $PROFILE -Force
     }
     Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))
     choco feature enable -n allowGlobalConfirmation
     choco install -y powershell-core
     Start-Sleep 3
     choco install -y azure-cli
     Start-Sleep 3
     choco install -y az.powershell
     Start-Sleep 3
     choco install -y azcopy
     Start-Sleep 3
     choco install -y iiscrypto
     Start-Sleep 3
     #Install AzureRM in Powershell 5.1
     C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -Command "Install-Module -Name AzureRM -AllowClobber -Force -Confirm:`$false"
     # END Install Packages

     }
     catch {
     throw $_
     break
     }
     }
     # Get latest version install agent
     $getLatestVersion = Invoke-WebRequest https://api.github.com/repos/Microsoft/azure-pipelines-agent/releases/latest -UseBasicParsing
     $tag = ($getLatestVersion | ConvertFrom-Json)[0].tag_name
     $tag = $tag.Substring(1)
     $downloadInstallURL = "https://vstsagentpackage.azureedge.net/agent/$tag/vsts-agent-win-x64-$tag.zip"

     # Creating Pool in Azure DevOps
     $encodedPat = [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes( ":$token"))
     $body = "{name:`"$pool`", autoProvision: `"true`"}"
     if (!($pool -match "default" -or $pool -match "Azure Pipelines" -or $((Invoke-WebRequest -Method GET -Uri "$urlProjectADO/_apis/distributedtask/pools?api-version=5.1" -UseBasicParsing -Headers @{Authorization = "Basic $encodedPat" }).content | ? { $_ -like "*$pool*" }))) {
     $tmp = $(Invoke-WebRequest -Method POST -Uri "$urlProjectADO/_apis/distributedtask/pools?api-version=5.0-preview.1" -UseBasicParsing -Headers @{Authorization = "Basic $encodedPat" } -Body $body -ContentType "application/json") 2>$null
     }

     # Install agenets
     $filename = $urlProjectADO.Split('/')[-1]
     if (!(Test-Path "c:\temp\$filename")) { Invoke-WebRequest -Uri $downloadInstallURL -OutFile "c:\temp\$filename" }

     for ($i = 1; $i -le $numberagents; $i++) {
     if (!(Test-Path "c:\agent-$i")) { mkdir "c:\agent-$i" }else { rm c:\agent-$i -recurse -force; mkdir "c:\agent-$i" }
     Add-Type -AssemblyName System.IO.Compression.FileSystem ; [System.IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory("c:\temp\$filename", "c:\agent-$i")
     ."c:\agent-$i\config.cmd" --unattended --url $urlProjectADO --auth $auth --token $token --pool $pool --agent "$agentname-$i" --runAsService
     }
     } | Out-File "c:\temp\ADOagent-$((Get-Date).ToString("s").Replace(":","-")).log"
     Remove-Item -Recurse -Force c:\temp -Exclude *.log
     }
     catch {
     throw $_
     break
     }
     Write-Verbose "Successfully installed Azure DevOps Job Agents"
     }
  2. Pipelines

   1. vm-azure-devops-self-hosted-agents-ci.yml - w tym pliku zdefiniuj dokładnie dane potrzebne do instalacji agentów - adres Twojego projektu ADO, nazwę pool, ilość agentów. Group oznacza grupę Library w Azure DevOps gdzie przekazujemy bezpiecznie poufne dane.
    variables:
    - name: SPNName
    value: 'Subscription-JustCloudPublic'
    * name: location
    value: 'westeurope'
    * name: urlProjectADO
    value: 'https://justcloudpublic.visualstudio.com'
    * name: pool
    value: 'Default'
    * name: numberagents
    value: 3
    * group: 'justcloudpublickeyvault'
  3. Requirements - potrzebujesz zanim zaczniesz wdrażać

   1. Azure Subskrypcja
   2. PAT - Personal Access Token - https://docs.microsoft.com/azure/devops/organizations/accounts/use-personal-access-tokens-to-authenticate?view=azure-devops&tabs=Windows&WT.mc_id=AZ-MVP-5002690#create-a-pat
   3. Key Vault - https://docs.microsoft.com/azure/devops/pipelines/release/azure-key-vault?view=azure-devops&WT.mc_id=AZ-MVP-5002690

Po wdrożeniu:

 1. Azure DevOps agents
 2. Azure Portal

Jeśli masz jakieś pytania zapraszam do komentowania 🙂.

Artykuł dostępny również na Medium i LinkedIn: